Welkom

Welkom op erfgoedmortsel.be.
Deze website is een project dat beeldmateriaal en informatie over Mortsel, haar bewoners en verleden virtueel verzamelt en ontsluit. De creatie ervan kadert in het Mortselse cultuurbeleidsplan. De instandhouding en het onderhoud van erfgoedmortsel.be wordt verzorgd door de stad Mortsel in samenwerking met de Mortselse Heemkundige Kring.

Gelieve de sleutelwoorden bovenaan te gebruiken om door de site te navigeren.
Wanneer u een account aanmaakt rechts bovenaan kan u commentaren achterlaten.


Recentste artikels

Thema:

Armand Segerslei

Datum naamgeving: 30 december 1925

Armand Segers werd op 15 augustus 1848 te Antwerpen geboren. Hij bleef er geruime tijd wonen en bekleedde er tal van belangrijke functies. Al vroeg verloor hij zijn echtgenote Elisa Meeus. Zijn enig kind, dochter Josepha, was gehuwd met J. Beeckmans de Westmeerbeek, kaderlid bij Gevaert Photo Producten.

Armand Segers was onder meer een van de animators van de 'Meetingpartij', die opkwam tegen de aanleg van de nieuwe vestinggordel rond Antwerpen, waartoe ook Fort IV van Mortsel behoorde. Verder was hij medeoprichter van de 'Katholieke Schoolpenning', een vereniging die geld inzamelde voor de vrije, katholieke scholen, toen die nog niet konden rekenen op officiële steun, na de liberale machtsovername in 1876. ...lees verder


Thema:

Septestraat

In het Knopboeck van de kerk van Mortsel (1453) is er sprake van op ‘deinde van der Varent een stuck lants ghehethen den Zijp’ en iets verder van ‘...item aent Feken vande Zijp ter Sijen ter Luythaghen ...' Bij de vruchten 'in lande ende in renten gelyck dat sy gelegen syn toebehoirende onser vrouwen capelrye in de kercke van Mortsele, geacteerd op 25 april 1603, behoorde '... huys ende hoff met syne toebehoorten gelegen inde Sypstraete ontrent t Feken...'. ...lees verder


Thema:

Ridder van Ranstlei

De geschiedenis van dit adellijk geslacht loopt samen met de geschiedenis van het kasteel Cantecroy. Wouter Berthout IV erfde van zijn vader Wouter III de heerlijkheid Cantecroy en nam de naam van Ranst aan. Zijn zoon, Jan I van Ranst, breidde in 1382 het machtsgebied der heren van Cantecroy uit over Mortsel, Edegem, Boechout, Hove, Vremde en Millegem (Ranst). Hij werd opgevolgd door zijn broer Costen, een der machtigste leenmannen van Brabant. Costen en zijn echtgenote, Joanna van Brabant, werden in hun grafkelder in de Sint-Benedictuskerk begraven.
Na hem volgde in het begin van de 15de eeuw zijn oudste zoon Jan II als heer van Cantecroy, Mortsel, Edegem, Hauthain-le-Val, ter Stijpen, Luithagen enz. en in 1443 diens zoon Jan III. Wanneer Jan III in 1476 echter kinderloos overleed, deden niet minder dan acht erfgenamen hun rechten op de rijke nalatenschap van ridder Jan van Ranst gelden. ...lees verder


Thema:

Pieter Reypenslei

Petrus Josephus Reypens, geboren in Mortsel op 19 maart 1840, was gehuwd met Amelia Maria Bayet. Na het overlijden van zijn vader Joannes Gummarus in 1868 werd hij eigenaar van de brouwerij 'De Nieuwe Stad' gelegen aan de Statielei 5, die reeds bestond vóór 1766.

Petrus Reypens, beter bekend als Pieter Reypens, werd burgemeester van Mortsel op 30 juli 1870. Op 24 oktober 1873 opgevolgd door K. De Rooy, nam hij nog geen jaar later het bewind weer over. Zijn lichaam werd op 22 juni 1899 gevonden in de gracht rond Fort V te Edegem, waar hij in onopgeloste omstandigheden de dood had gevonden. Tijdens zijn bewind werd er in 1895 een eerste 'echt’ gemeentehuis gebouwd. ...lees verder


Thema:

Prins Leopoldlei

De naam verwijst naar prins Leopold, de oudste zoon van koning Albert I. Hij werd in Brussel geboren op 3 november 1901. Op 10 november 1926 huwde kroonprins Leopold, Hertog van Brabant, met Astrid Bernadette, Prinses van Zweden die hem drie kinderen schonk: Josephine-Charlotte, Boudewijn en Albert. Na de dood van zijn vader volgde hij hem op 23 februari 1934 op als koning Leopold III. Wanneer het Belgische leger op 28 mei 1940 capituleerde voor de Duitse overmacht weigerde hij het land te verlaten.

Op 11 september 1941 huwde hij Mary-Liliane Baels. Leopold was sinds het overlijden van koningin Astrid in 1935 weduwnaar. Uit dit huwelijk werden nog drie kinderen geboren: Alexander, Marie-Christine en Maria-Esmeralda. Van juni 1944 tot juli 1950 vertoefde koning Leopold III in het buitenland, eerst omdat hij in Duitse gevangenschap verkeerde, later wegens het binnenlandse verzet tegen zijn terugkeer. Na een woelige koningskwestie deed koning Leopold III op 16 juli 1951 troonsafstand ten gunste van zijn oudste zoon Boudewijn en leefde sindsdien teruggetrokken op het kasteel in Argenteuil. Op 25 september 1983 overleed de vierde koning der Belgen. ...lees verder


Thema:

Dorpsstraat

Datum naamgeving: 10 juli 1882

De straten die de Sint-Benedictuskerk omringen werden vroeger alle vier aangeduid als Dorpweg. Om ze van elkaar te onderscheiden werd aan deze benaming een nummer toegevoegd. De Dorpsstraat kreeg het nummer '4'. De benaming kan dus beschouwd worden als het enige overblijfsel van de vroegere naamgeving.

Wanneer men voor 1882 sprak van de Dorpstraat bedoelde men de straat van het dorp naar 'de statie', de Sint-Benedictusstraat dus.

Het oudste gebouw in de straat is het voormalige café Kretenburg, gebouwd in 1883. ...lees verder


Thema:

Eduard Arsenstraat

Eduard Arsen was de vierde burgemeester van Mortsel na de onafhankelijkheid in 1830. Hij werd benoemd bij K.B. van 2 januari 1900. Zijn ambtsperiode duurde slechts twee maanden, want reeds op 2 maart overleed hij aan de gevolgen van een longontsteking. Eduard Arsen was te Antwerpen geboren op 12 mei 1843. Einde 1879 vestigde hij zich in Mortsel, toen hij eigenaar werd van een mooi herenhuis met park, Mechelsesteenweg 85. In 1895 werd hij gemeenteraadslid en kort nadien schepen, tot hij vier jaar later waarnemend burgemeester werd, na de tragische dood van burgemeester Pieter Reypens te Edegem.

Na zijn overlijden werd schepen Frans Schoesetters waarnemend burgemeester, een toestand die duurde tot 27 februari 1904, dag waarop S. Huybrechts tot burgemeester werd benoemd. ...lees verder


Thema:

Fortstraat

Wanneer op 8 september 1859 beslist werd de omwalling van Keizer Karei (1542) te slopen en te vervangen door het ontwerp van kapitein Henri Brialmont, zijnde een gordel van acht forten, gemiddeld 7,5 kilometer van de kathedraal, op 3 tot 4,5 kilometer van de nieuwe omwalling en op 2 kilometer van elkaar, had dit ook zeer grote gevolgen voor Mortsel. 66 Percelen, eigendom van elf eigenaars, werden onteigend en binnen een straal van 585 meter mochten geen stenen huizen of muren opgetrokken of gebouwd worden, enkel hutten of kleine houten huizen. De gemeente speelde een grote rol in de strijd tegen deze krijgsdienstbaarheden, een strijd die duurde tot 1870. Tussen 1860 en 1864 werd er door duizenden burgers en soldaten aan het fort gebouwd.

Na de Eerste Wereldoorlog werd de buitenste fortengordel (1 tot 8) niet langer aangewend voor de verdediging en werd Fort IV omgevormd tot een depot voor zware artillerie. ...lees verder


Thema:

Gemeenteplein

Door aankoop en ruiling van gronden aan de 'staatsbanen' van Antwerpen naar Lier en naar Mechelen, kwam de gemeente in 1890 in het bezit van gronden nodig voor het bouwen van een gemeentehuis. Er werd een prijskamp uitgeschreven voor het bouwen van een gemeentehuis in Vlaamse renaissancestijl dat op 7 juli 1895 plechtig werd geopend.

Dank zij de aankoop en de afbraak van het café Minerva kon de tramlijn, die oorspronkelijk slechts doorliep tot aan de spoorwegbrug, in 1923 verlengd worden tot achter het gemeentehuis, in 1934 gevolgd door een tweede lijn. In de raadszitting van 22 maart 1927 werd het overblijvende gedeelte van de eigendommen van burgemeester Reypens, het herenhuis en de brouwerij, door de gemeente aangekocht met het vooruitzicht het Gemeenteplein te vergroten. Een jaar later werden bestratingswerken uitgevoerd en in hetzelfde jaar werd ook een prijskamp uitgeschreven voor het ontwerp van een gevelcomplex, op te richten op den grond aangekocht door de gemeente Mortsel, achter het gemeentehuis. ...lees verder


Thema:

Edegemsestraat

Datum naamgeving: 10 juli 1882

In de beschrijving van de tiendwijken (1699) vormt de straat de westelijke zijde van de XIVde wijk, het Clijn Molenvelt. In die tijd stond er ook in het begin van de straat een gerechte of galg. In 1820 wordt de ligging en de loop van de straat als volgt omschreven: “Den weg genaemt Edegemsche straet beginnende aen het gehucht den ouden god loopende door de straet genaemd de beeck naer de gemeente van Edegem tot op het schyde der zelve gemeente, welke moet hebben een breedte van 21 voet of 6 ellen, zonder de gragten en heeft tegenwoordig de volgende breedte te weten (16 a 40)" Het eerste gedeelte wordt in 1833 gekasseid op voorwaarde dat dit gebeurt op kosten van de inwoners van het gehucht. ...lees verder